Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

Reconstrucció de la freqüència dels despreniments al massís del Mont-Blanc (Alps, França) des del últim màxim glacial (LGM). Estudi a partir de datació cosmogènica al 10Be i espectroscòpia de reflectivitat.

Résumé : Al massís del Mont-Blanc els despreniments són el principal factor erosiu per sobre dels 3000m d'altitud. Son processos actius que posen en risc infraestructures i alpinistes, per això estan sent estudiats a partir de fotografies i testimonis històrics, i en l'actualitat gràcies a una xarxa d'observadors (guies, alpinistes...). S'ha demostrat que durant els darrers 30 anys hi ha hagut un augment significatiu del nombre de despreniments degut a la degradació del permafrost, especialment en estius caniculars.Per tal de comprendre millor la possible relació entre els períodes càlids i l'augment de la freqüència dels despreniments, ens proposem estudiar el fenomen des de la fi de l'últim màxim glacial (~20 ka), combinant datació cosmogènica al 10Be (edat d'exposició de la superfície del granit = edat del darrer despreniment) amb la utilització de proxys de temperatura.L'estudi pioner tingué lloc el 2006 a l'Aiguille du Midi, i ha sigut ampliat el 2011, 2015 i 2016 amb noves campanyes a altres parets granítiques del Glacier du Géant. El resultat és un grup de 80 mostres. En paral·lel s'ha observat una relació entre el color de la superfície del granit i la seva edat d'exposició: la roca fresca presenta un color gris clar, mentre que les superfícies exposades centenars i milers d'anys adquireixen progressivament un color taronja. Aquí explorem un mètode de datació de la superfície del granit a partir del seu color, amb l'objectiu de poder exportar-ho a la resta del massís, i poder realitzar així una campanya de datació a gran escala amb tècniques de teledetecció, més senzilles, ràpides i barates que la datació cosmogènica.
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata

https://hal-sde.archives-ouvertes.fr/hal-01757125
Contributor : Océane Giorda EDYTEM Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, April 3, 2018 - 2:11:44 PM
Last modification on : Saturday, June 25, 2022 - 8:34:39 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01757125, version 1

Citation

Xavi Gallach, Christophe Ogier, Philip Deline, Ludovic Ravanel, Julien Carcaillet. Reconstrucció de la freqüència dels despreniments al massís del Mont-Blanc (Alps, França) des del últim màxim glacial (LGM). Estudi a partir de datació cosmogènica al 10Be i espectroscòpia de reflectivitat.. Seminari, Dec 2017, Barcelona, France. ⟨hal-01757125⟩

Share

Metrics

Record views

102