HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

Reconstrucció de la freqüència dels despreniments al massís del Mont-Blanc (Alps, França) des del últim màxim glacial (LGM). Estudi a partir de datació cosmogènica al 10Be i espectroscòpia de reflectivitat.

Résumé : Al massís del Mont-Blanc els despreniments són el principal factor erosiu per sobre dels 3000m d'altitud. Son processos actius que posen en risc infraestructures i alpinistes, per això estan sent estudiats a partir de fotografies i testimonis històrics, i en l'actualitat gràcies a una xarxa d'observadors (guies, alpinistes...). S'ha demostrat que durant els darrers 30 anys hi ha hagut un augment significatiu del nombre de despreniments degut a la degradació del permafrost, especialment en estius caniculars.Per tal de comprendre millor la possible relació entre els períodes càlids i l'augment de la freqüència dels despreniments, ens proposem estudiar el fenomen des de la fi de l'últim màxim glacial (~20 ka), combinant datació cosmogènica al 10Be (edat d'exposició de la superfície del granit = edat del darrer despreniment) amb la utilització de proxys de temperatura.L'estudi pioner tingué lloc el 2006 a l'Aiguille du Midi, i ha sigut ampliat el 2011, 2015 i 2016 amb noves campanyes a altres parets granítiques del Glacier du Géant. El resultat és un grup de 80 mostres. En paral·lel s'ha observat una relació entre el color de la superfície del granit i la seva edat d'exposició: la roca fresca presenta un color gris clar, mentre que les superfícies exposades centenars i milers d'anys adquireixen progressivament un color taronja. Aquí explorem un mètode de datació de la superfície del granit a partir del seu color, amb l'objectiu de poder exportar-ho a la resta del massís, i poder realitzar així una campanya de datació a gran escala amb tècniques de teledetecció, més senzilles, ràpides i barates que la datació cosmogènica.
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata

https://hal-sde.archives-ouvertes.fr/hal-01757125
Contributor : Océane Giorda Edytem Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, April 3, 2018 - 2:11:44 PM
Last modification on : Saturday, January 15, 2022 - 3:47:39 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01757125, version 1

Citation

Xavi Gallach, Christophe Ogier, Philip Deline, Ludovic Ravanel, Julien Carcaillet. Reconstrucció de la freqüència dels despreniments al massís del Mont-Blanc (Alps, França) des del últim màxim glacial (LGM). Estudi a partir de datació cosmogènica al 10Be i espectroscòpia de reflectivitat.. Seminari, Dec 2017, Barcelona, France. ⟨hal-01757125⟩

Share

Metrics

Record views

102